« Back to Glossary Index

מסמך שבו מתעדים את כל הנתונים עבור כל טיפול.

ניתן למצוא שם את נתוני הזרע שהתקבל ביום של השאיבה, מספר הביציות שנשאבו, דרגת הבשלות של כל ביצית, מספר הפריות וההתפתחות העוברית, עד להקפאה או להחזרה לרחם.

לכל עובר ניתן דירוג לפי השיטה המוסכמת במעבדה הספציפית.

חזרה לכל המושגים