« Back to Glossary Index

נקבע משקלול שלושת הקריטריונים: מס תאים, סימטריה של התאים וכמות הפרגמנטים בעובר.

ביום השאיבה מפרים את הביצית. למחרת בודקים הפריות.

ביום השני אנחנו מצפים לראות 2-4 תאים.

ביום השלישי לפחות 6 תאים ובהמשך נצפה לראות שהתאים מתחילים להתלכד אחד עם השני לקראת שלב המורולה שמתרחש ביום 4.

ביום 2 ו 3 השאיפה היא שהעובר יהיה כמה שיותר סימטרי ועם כמה שפחות שברים. זה הבסיס לדירוג של האותיות A-C, כש-A זה דירוג הכי טוב.

בלסטוציסטים של יום 5 או 6 ידורגו במספר המתאים כלומר 1-6. 1 – מתאר עובר בתחילת תהליך ההתמיינות ו 6 – מתאר בלסטוציסט שבקע מהמעטפת שלו.

בשלב זה בעובר ניתן כבר לזהות שתי קבוצות תאים נפרדות, The inner cell mass (ICM)   (מהם מתפתח העובר עצמו) ותאי הטרופקטודרם (מהם מתפתחת השליה).

כל אחת מקבוצות התאים מדורגת בנפרד בסולם יורד בן שלוש דרגות (A-C) על פי מספר התאים והלכידות ביניהם.

חזרה לכל המושגים