« Back to Glossary Index

Menopur – זריקה תת-עורית המכילה את ההורמונים FSH ו-LH (ביחס 1:1), המופקים ממקור אנושי.

תרופה זו ניתנת במסגרת פרוטוקול טיפולי פוריות שונים, ביניהם הפריה חוץ-גופית ועידוד ביוץ ומשפיעה על התפתחות הביציות וגדילת הזקיקים.

מנופור הינו מטוהר ונקי ברמות קרובות לאלו המתקבלות בתכשירים דומים המופקים בהנדסה גנטית, ולכן גורם לפחות גירוי מקומי ממנוגון.

חזרה לכל המושגים