« Back to Glossary Index

סימון להפריה תקינה של הביצית ע"י הזרע.

נוצרים שני גרעינים, אחד מכיל את החומר הגנטי שמקורו מהזרע והשני מהביצית.

ביצית מופרת נקראת גם זיגוטה.

חזרה לכל המושגים