« Back to Glossary Index

ביצית מופרית עם 3 גרעינים או יותר.

הפריה לא תקינה.

ביצית כזאת תפסל ולא תוחזר לרחם או תוקפא.

חזרה לכל המושגים