« Back to Glossary Index

הצמדות תאי הזרע זה לזה תוך יצירת צברי תאים גדולים בזרמה המביאה להגבלת תנועתם.

מצב כזה מקשה על כניסה להריון באופן טבעי.

חזרה לכל המושגים