« Back to Glossary Index

תא הפלואידי הוא תא המכיל עותק אחד מכל כרומוזום (23 כרומוזומים)

שבעתיד יתחבר עם תא נוסף כזה ויצור עובר.

חזרה לכל המושגים